NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Målgrupper

Programmet organiserer KO-kurs for de største gruppene av overføringsflyktninger. Nasjonaliteten til flyktningene som deltar på KO-kurs varierer fra år til år.

 

Norske myndigheter har vedtatt for å bosette flyktninger fra Afghanistan, Kongo og Syria. IOM Oslo vil gi KO- kurset til flyktninger som er valgt av myndighetene om å bosette i Norge. Alle disse flyktningene som er 8 år og oppover vil bli invitert til kurset.

 

Les mer …

Målsetting

Ved å øke flyktningenes kjennskap til Norge vil prosjektet medvirke til flyktningers generelle evne til å takle de umiddelbare vanskelighetene etter ankomst, øke deres muligheter for raskere å bli selvhjulpne og legge til rette for integrering i det norske samfunnet.

Gjennom KO-programmet kan flyktninger:

  • Utvikle et realistisk bilde av Norge og forstå dets kulturer og verdier.
  • Utvikle en forståelse av mottakskommunenes forventninger til dem.
  • Utvikle evner til problemløsning.
  • Føle kontroll over eget liv og få dempet angst.
  • Lære om vanlige problemer de kan støte på i bosettingsprosessen, forstå at disse er normale, og dermed hjelpe til å redusere mulige konflikter.

Landinformasjonsseminar

  • Ønsker du å vite mer om historie, kultur eller konflikt i flyktningers hjemland?
  • Ønsker du å se bilder, filmer eller vite mer om leveforholdene i flyktningleirene flyktningene oppholdt seg i før de kom til Norge?
  • Ønsker du å bedre din forståelse for flyktningenes kulturelle verdier, atferd og måte å kommunisere på?
  • Ønsker du å høre fra nykommerne selv hvordan de så langt har erfart deres nye liv i Norge?

 

Ansatte i KO programmet har kunnskap og erfaring fra de ovennevnte temaer og vi deler gjerne denne informasjonen med deg. I fellesskap med deg kan vi organisere et møte eller seminar skreddersydd til din kommunes interesser og behov.

Les mer …

Tverkulturelle tilretteleggere

Det pedagogiske utgangspunktet til KO-programmet er den Tverrkulturelle tilretteleggeren. En Tverrkulturelle tilrettelegger er en person med lignende opprinnelse eller bakgrunn som den aktuelle gruppen flyktninger og som samtidig kjenner Norge. Han eller hun snakker oftest språket til KO-deltakerne og behovet for tolk er minimalt. Liknende etnisk og immigrant/flyktningebakgrunn og mulighet til å snakke samme språk som flyktningene bidrar til å skape en tillitsfull og åpen atmosfære i klasserommet. Den Tverrkulturelle tilretteleggeren fungerer også som en rollemodell for flyktningene fordi han eller hun selv har mestret en integreringsprosess i Norge, lært språket og blitt en deltaker i arbeidslivet.

KO Kurs

KO-kurs blir gitt til flyktninger før deres avreise til Norge. For voksne over 16 år består hvert kurs av 20 timer KO-undervisning gitt over 4 dager.

Barn i alderen 8 til 15 år får 2 dager - totalt 10 timers – KO-undervisning. Bruken av flyktningenes morsmål som undervisningsspråk maksimerer læringseffekten.

Undervisningsplanen omfatter bl.a. temaer som bosettingsprosessen i Norge, klima, historie, geografi, bolig, introduksjonsprogram, utdanning, helsevesen og arbeidsmarkedet. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot flyktningenes lokale skikker som kan misforstås eller bli problematisk i europeisk/norsk kultur. Slike temaer inkluderer kjønnsroller, familievold og helsespørsmål.

KO-undervisningen legger vekt på en interaktiv tilnærming, er læringsfokusert, og kombinerer diskusjoner, visuelle hjelpemidler, rollespill og læring gjennom muntlige og skriftlige oppgaver.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube